Shërbimet

E Drejta Penale

Përfaqësimi efektiv në çështjet penale është i rëndësishëm për mbrojtjen e të drejtave të të
akuzuarit. Përvoja jonë e gjatë dhe e suksesshme në fushën e drejtësisë garanton shërbime
juridike cilësore për klientët tanë.

Ekipi ynë i çështjeve gjyqësore ofron shërbime të përfaqësimit ligjor në çështjet penale dhe të
drejtësisë penale, si dhe mbrojtjen e klientit në gjykatë. Kjo përfshin përfaqësimin e klientit në
gjyq, si dhe këshillimin e tij mbi strategjinë më të mirë për të përballuar akuzat

E Drejta Komerciale

Firma jonë ligjore ofron shërbime ligjore të specialuzara nga Avokatët tanë për klientët lidhur me të drejtat komerciale, që përfshijnë:

Formimi i kompanive: Avokatët tanë mund të ju ndihmojnë në krijimin e një kompanie duke
ofruar këshilla ligjore mbi strukturën dhe vendimmarrjen e saj, duke ndihmuar në formimin e statutit dhe në plotësimin e dokumentacionit për regjistrimin e kompanisë në organet e regjistrimit në Kosovë.

Kontrata: Avokatët tanë mund të ju ndihmojnë në hartimin e kontratave për shumë lloje të marrëveshjeve të biznesit tuaj, duke përfshirë por duke mos u kufizuar në kontrata të shitjes, kontrata të furnizimit, kontrata të qiradhënës, dhe të tjera.

Konsultime dhe këshilla: Avokatët tanë janë në dispozicion dhe mund të ofrojnë këshilla dhe konsultime ligjore për çështje të ndryshme komerciale si p.sh. kushtet e rekrutimit të punonjësve, rishikimi i dokumentacionit të kompanisë, etj. Transaksione: Avokatët tanë mund të ju ndihmojnë në transaksione të biznesit, duke përfshirë fusha si blerjet dhe shitjet e biznesit, transferimin e aksioneve, apo akvizicionet. Ligjit dhe rregullave të biznesit: Avokatët tanë mund të ju ndihmojnë në zbatimin e ligjit dhe rregullave të biznesit, duke përfshirë punë të tilla si monitorimi i ndryshimeve në ligj dhe rregullat e ndryshimeve që ndikojnë në biznesin tuaj.

Menaxhimi i rasteve gjyqësore: Avokatët tanë mund të ju ndihmojnë në menaxhimin e rasteve
gjyqësore që lidhen me çështjet komerciale të biznesit, duke përfshirë përfaqësimin e klientit
në gjykatë dhe ofrimin e këshillave të nevojshme.

Arbitrazhi: Avokatët tanë mund të ju ndihmojnë në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mes palëve
nëpërmjet arbitrazhit, duke ofruar përfaqësim, këshilla dhe ndihmë në ndërtimin e rregullave
arbitrazhi dhe në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.

Këto janë vetëm disa nga shërbimet që avokatët tanë mund të ofrojnë për klientët tanë në
fushën e të drejtave komerciale të biznesit.

Kontrata

Ekipi ynë me përvojë avokatësh ofron këshilla ligjore për klientët tanë lidhur me kontratat. Ne kemi një ekip të specializuar të profesionistëve të cilët janë specialist të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve dhe i njohin shumë mirë rregullat ndërkombëtare të njohura si FIDIC. PUNËSIMI: Ekipi ofron këshilla ligjore efektive të punësimit duke filluar nga shqyrtimi dhe hartimi i kontratave të punës, këshillimi për respektimin e ligjit kosovar të punës; gjithashtu këshillimin e mëtejshëm për sigurimet shoqërore, sigurimet shëndetësore, detyrimet tatimore
të punëdhënësit dhe të gjitha çështjet e tjera të ndërlidhura.

Marka Tregtare dhe Pronësia Intelektuale

Përvoja jonë ligjore garanton shërbime ligjore të specializuara për markat tregtare dhe
pronësinë intelektuale. Shërbimet tona përfshijnë por nuk kufizohen në: 
Regjistrimi i markave tregtare: Kjo është një shërbim i cili lejon pronarët e markave tregtare të regjistrojnë markat e tyre në organet e përgjegjshme të Republikës së Kosovës. Regjistrimi i jep pronarëve të drejtat ligjore për të ndaluar përdorimin e markës së tyre nga personat e tjerë dhe për të kërkuar dëmshpërblim nëse kjo ndodh. Mbrotja e pronësisë intelektuale: Kjo përfshin shërbimet e mbrojtjes së të drejtave të autorit, të drejtave të patentave dhe të drejtave të dizajnit industrial. Shërbimet tona ligjore janë të krijuara për të ndaluar kopjimin e produktit tuaj nga të tjerët dhe për të kërkuar dëmshpërblim nëse kjo ndodh. Këshillimi ligjor: Kjo është një shërbim që ofrohet nga avokatët dhe konsulentët e firmës tonë ligjore për të ndihmuar klientët/pronarët e markave tregtare dhe pronarët e pronësisë intelektuale të kuptojnë të drejtat e tyre ligjore dhe për të ndihmuar në luftën kundër shkeljes së të drejtave të tyre. Zbatimi i ligjit-përfaqsimi në konteste gjyqësore: Kjo është një shërbim i cili përfshin zbatimin e ligjit dhe mbrojtjen e të drejtave të pronarëve të markave tregtare dhe pronarëve të pronësisë intelektuale  nëpërmjet procedurave ligjore gjyqësore. Kjo përfshin gjithashtu përfaqësimin gjyqësor, si dhe hapat e tjerë ligjor për të ndaluar përdorimin e paautorizuar të markave tregtare dhe për të kërkuar dëmshpërblim nëse kjo ndodh. Menaxhimi i portofolitës së markave tregtare: Kjo përfshin shërbimet e menaxhimit të portofolios së markave tregtare dhe mbrojtjen e të drejtave të pronarëve të markave tregtare nëpërmjet monitorimit të përdorimit të markave dhe nëpërmjet luftës kundër përdorimit të paligjshëm e të paautorizuar të tyre nga personat e tjerë. Këto janë vetëm disa nga shërbimet ligjore që ofrohen për markat tregtare dhe pronësinë intelektuale. Për klientët tanë ofrojmë edhe shërbime të tjera, siç janë shërbimet e arbitrazhit, negociimi i kontratave dhe të drejtat e reklamave.

Tatimet, Taksat dhe Dogana

Ne kemi një ekip shumë të fortë dhe me përvojë avokatësh tatimorë por edhe profesionist të tatimeve që ofrojnë këshilla tatimore për një gamë shumë të gjerë transaksionesh, strukturash korporative dhe marrëveshjesh. Ky departament gjithashtu merret me doganat dhe akcizat dhe
ofron përfaqësim ekspertësh në çështjet gjyqësore që lidhen me tatimet dhe doganat.

E Drejta Civile

Përfaqësimi gjyqësor është i rëndësishëm për të garantuar një proces gjyqësor të ndershëm
dhe të drejtë, si dhe për të siguruar që të drejtat dhe interesat e palëve të mbrohen dhe
zbatohen në mënyrë adekuate. Përvoja e ekipit tonë garanton shërbime juridike cilësore për të përgatitur argumente të forta
dhe për të ndërtuar një strategji të mirë për të siguruar fitoren për klientin.